top of page

Повишаване на потенциала на безработните жени за намиране на работа в трансграничния РО-БГ регион

Проект „JobEase за жени – Повишаване на потенциала на безработните жени за намиране на работа в трансграничния РО-БГ регион“

Обща цел: да насърчи интеграцията в транс-граничния регион чрез промотиране на достъпа до трудовия пазар на безработни и продължително безработни жени.

Едно от основните териториални предизвикателства в сферата на заетостта в ТГС Ро-Бг региона е ниската активност на жените. Проектът ще улесни достъпа на безработни жени до пазара на труда чрез подобряване на техните умения и знания за намиране на работа и ще допринесе за по-доброто съответствие между предлагането и търсенето на работа чрез предоставяне на съответна информация за пазара на труда, услугите за кариерно консултиране и заетост, релевантна за целевата група.

Проектът допринася за постигане целите на Програмата чрез увеличаване на броя на инициативите за активизиране на мобилността на работната сила в ТГС региона и на броя на участниците в съвместни местни инициативи за заетост и съвместно обучение. Също така ще допринесе за увеличаване на броя на населението, което има достъп до съвместни инициативи за заетост.

Основни дейности:

  • Предоставяне на помощ и информация за възможностите на пазара на труда и наличните стимули за наемане на работа на жени;

  • Оценяване на потребностите от обучение за обучение, съобразено с конкретните нужди на целевата група;

  • Организиране на обучения и семинари;

  • Управление на проекта, мониторинг и оценка;

  • Комуникация, информация и публичност.

Целеви групи:

  • Безработни жени, включително продължително безработни жени (лица, регистрирани като безработни над 6 месеца)

Очаквани резултати:

  • Предоставена помощ и информация за възможностите на пазара на труда и наличните стимулиращи мерки за наемане на работа на жени;

  • Съвместен информационен семинар с най-малко 120 участника (2 събития);

  • Специализирано обучение, основано на проучвания и оценка на нуждите от обучение – 2 сесии в Русе и 2 в Слатина, общо 120 участници.

Водещ партньор:

Фондация Идеин развитие, България

Бенефициент 2:

Асоциация за устойчиво развитие Слатина, Румъния

Финансираща програма:

ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020

Бюджет на проекта:

312 937.17 евро

Продължителност на проекта:

18 месеца


 

Проект „JobEase за жени – Повишаване на потенциала на безработните жени за намиране на работа в трансграничния РО-БГ регион“, № 16.4.2.089

Фондация Идеин развитие

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.

 


1 преглеждане0 коментара

Подобни публикации

bottom of page