top of page

Пресконференция по проект JobEase за жени – инициатива на Фондация Идеин развитие


Проектът е финансиран по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020. Партньор по проекта е „Асоциация за устойчиво развитие Слатина“, Румъния. Стойността на проекта е 312 937.17 евро, от които 265 996,59 евро ЕФРР представляващи 85%, от национално съфинансиране 40 681,84 евро представляващи 13% и принос на партньорите 6 258,74 евро представляващо 2%.


Пресконференцията започна в 13:00ч. и се проведе в зала „Вега“, хотел Вега, гр. Русе.


На пресконференцията присъстваха екипа по проекта от Фондация „Идеин развитие“, журналисти от представителни русенски медии – БНТ, ТВ Делта, в-к Бряг, Русеинфо и представители на различни обществени институции – Бюро по труда, Регионална служба по заетостта, Регионална дирекция за „Социално подпомагане“ и др.


Госпожа Катерина Кутинчева, в качеството си на управител на Фондация „Идеин развитие“ и Ръководител на проекта, представи информация относно целите, дейностите, финансирането и очакваните резултати по проекта.


Проектът се заема да проучи и да промени устойчиво нагласите към едно от основните териториални предизвикателства в сферата на заетостта в трансграничния регион – ниската активност на жените. Целта е да се улесни достъпът на безработни жени до пазара на труда чрез подобряване на техните умения и знания за намиране на работа. Специалистите и екипите в Русе и в Слатина, Румъния ще изработят и ще предложат механизъм за по-доброто съответствие между предлагането и търсенето на работа чрез предоставяне на съответна информация за пазара на труда, за услугите за кариерно консултиране и заетост, релевантни за целевата група на проекта.


Представителите на институциите дадоха своето съгласие за сътрудничество при изпълнението на проекта, с цел постигане и осъществяване на крайните резултати.

 
 

0 преглеждания0 коментара

Подобни публикации

bottom of page