top of page

Фондация “Идеин развитие” отчете трансграничен проект по заетостта на безработни жени

В залата за конференции на х-л „Вега” се проведе заключителна пресконференция на Фондация “Идеин развитие”, която приключи изпълнението на проекта „JobEase за жени – Повишаване на потенциала на безработните жени за намиране на работа в трансграничния РО-БГ регион“, код на проекта: 16.4.2.089, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020.


Основната цел на проекта бе да насърчи интеграцията в трансграничния регион чрез подпомагане достъпа до трудовия пазар на безработни и продължително безработни жени. Фондацията, създадена от консултантската фирма „Идеин” ЕООД, бе водещ партньор по проекта и участва в него заедно с „Асоциация за устойчиво развитие“ от Слатина, Румъния.


Проектът проучи и съумя да промени устойчиво нагласите към едно от основните териториални предизвикателства в сферата на заетостта в трансграничния регион- ниската активност на жените.


Целта бе да се улесни достъпът на безработни жени до пазара на труда чрез подобряване на техните умения и знания за намиране на работа.


Специалистите и екипите в Русе и в Слатина, Румъния изработиха механизъм за по- добро съответствие между предлагането и търсенето на работа чрез предоставяне на съответна информация за пазара на труда, както и предоставянето на информация за услугите за кариерно консултиране и заетост, които бяха релевантни към целевата група на проекта.


Така в продължение на 18 месеца (08.04.2017 – 07.10.2018) екипите постигнаха целите на Програмата чрез увеличаване на броя на инициативите за активизиране на мобилността на работната сила в ТГС региона и на броя на участниците в съвместни местни инициативи за заетост и общо, българо-румънско обучение. Целевите групи по програмата бяха: Безработни жени, включително продължително безработни жени (лица, регистрирани като безработни над 6 месеца).


Ето кои бяха основните дейности при стартирането на проекта:


Предоставяне на помощ и информация за възможностите на пазара на труда и наличните стимули за наемане на работа на 120 жени;

Оценяване на потребностите от обучение, съобразено с конкретните нужди на целевата група;

Организиране на встъпителни информационни семинар (2 събития ), както и на съпътстващи обучения и семинари по още 2 с работни групи в Русе и Слатина, Румъния;

Управление на проекта, мониторинг и оценка;

Комуникация, информация и публичност.

Какво постигнаха екипите в Русе и Слатина:


Предоставена помощ и информация за възможностите на пазара на труда и наличните стимулиращи мерки за наемане на работа на жени;

Съвместен информационен семинар – 120 участника (2 събития);

Специализирано обучение, основано на проучвания и оценка на нуждите от обучение – 2 сесии в Русе и 2 в Слатина, с общо 120 участници.

Финансиращата програма на проекта е: ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 Финансови разчети и бюджет на проекта: 312 937.17 евро, от които:


– 265 996,59 евро ЕФРР (представляващи 85%);


– 40 681,84 евро национално съфинансиране (представляващи 13%);


– 6 258,74 евро принос на партньорите (представляващи 2%).

0 преглеждания0 коментара

Подобни публикации

bottom of page